Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 1, 2006

Prelatas Mykolas Krupavičius

@ 18:48 |

Rugsėjo 23 dieną Kaune Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje buvo perlaidoti ilgamečio Lietuvos Krikščionių Demokratų vadovo, įžymaus politiko ir valstybininko, Lietuvos Seimų (1920-1927) nario, garsiosios žemės reformos Lietuvoje įkvėpėjo ir vykdytojo, iškilaus dvasiškio, kalinio ir tremtinio, pasaulio lietuvių bendruomenės organizatoriaus, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto užsienyje vadovo prelato Mykolo Krupavičiaus palaikai.

Jis buvo vienas iš garsiosios „Lietuvių chartos“, paskelbtos Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 1949 birželio 14 dieną, rengėjų. „Chartoje“ skelbiama:

Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro Pasaulio lietuvių bendruomenę.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą lietuvių tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.
Šeima yra tautos gyvybė.
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą.
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga.
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei.

Prelato M.Krupavičiaus gyvenimo credo:

Mylėk Viešpatį Dievą už viską labiau, artimą - kaip pats save, o Tėvynę - už save labiau

Šie žodžiai bus iškalti ant antkapinio akmens.

Komentarai

Vardas: