Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 23, 2007

Ramių , šviesių Šv. Kalėdų!

@ 13:57 |

Būti laimingam su Juo reiškia:
Mylėti kaip Jis myli.
Padėti kaip Jis padeda.
Duoti kaip Jis duoda.
Tarnauti kaip Jis tarnauja.
/Motina Teresė/

Linkiu Jums ramių, šviesių Šv. Kalėdų ir prasmingų, nuotaikingų Naujųjų Metų!

Prieš valgant Kūčių vakarienę siūlau sukalbėti Kūčių vakarienės maldą, kuri atspausdinta Kauno Arkivyskupijos Kauno Gerojo Ganytojo parapijos išleistame šventiniame lankstinuke, paruoštame kun. Jono Stankevičiaus, Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebono.

Viešpatie Kristau, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: didelius ir mažus, sveikus ir sergančius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti. Būki jų ramintojas ir globėjas, teiki mums viltį ir stiprybę. Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškosios meilės ir vienybės dvasią, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi per Tave ir su Tavimi. Teiki amžiną atilsį mūsų šeimos, giminės ir bendruomenės mirusiems, amžinoji šviesa jiems tešviečia, tegul ilsisi ramybėje.

Palaimink Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. (Tinka sukalbėti maldą "Tėve Mūsų").

Komentarai

Vardas: