Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

April 20, 2008

Socialinių, šeimos ir jaunimo reikalų komiteto ataskaita

@ 16:21 |

Siūlau susipažinti su mano kuruojamo komiteto ataskaita.


KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SOCIALINIŲ, ŠEIMOS IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETO
2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kauno miesto savivaldybės tarybos Socialinių, šeimos ir jaunimo reikalų komitetas (toliau – Komitetas) sudarytas Savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-195.
Komitetas ataskaitiniame laikotarpyje nagrinėjo klausimus, susijusius su Savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19d. sprendimu Nr. T-181 patvirtintomis veiklos kryptimis, t.y.:
gyventojų socialiniai reikalai;
gyventojų užimtumas;
neįgaliųjų žmonių reikalai;
globa, rūpyba ir šalpa;
labdara;
bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis
bei Savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-253 patvirtintais Komiteto nuostatais.
Per ataskaitinį laikotarpį Komitetas posėdžiavo 29 kartus ir apsvarstė 516 klausimų. Visi numatyti posėdžiai įvyko, nors Komiteto nariai kai kuriuose ir nedalyvavo.
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko glaudus bendradarbiavimas su Socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyriumi įvairiais klausimais. Vienas iš tokių – aptarti Socialinių reikalų skyriaus pateikti prioritetai, kuriais vadovaujantis nevyriausybinės ir neįgalių žmonių nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas, rengia konkursui projektus. Buvo pasiūlyta transporto paslaugas išskirti į dvi dalis: 1. paslaugas neįgaliųjų poreikiams tenkinti; 2. paslaugas dializuojamiems asmenims. Siūlymui pritarta.
Įsigaliojęs naujas Socialinių paslaugų įstatymas reglamentuoja, kad Savivaldybė socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams perka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, todėl kartu su skyriaus atsakingais darbuotojais buvo aptarti nauji reikalavimai. Komitetas išreiškė nuomonę, kad 2008 m. nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, finansavimas iš Savivaldybės biudžeto būtų vykdomas konkurso būdu . Tačiau buvo atsižvelgta į Kauno miesto neįgalių žmonių draugijos prašymą ir vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, rekomenduota prie neįgalių žmonių nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų viešųjų pirkimų pereiti laipsniškai.
2007 m. pradžioje nagrinėti nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų projektai, kurie, gavus Komiteto pritarimą, buvo pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengtiems konkursams. Nemažai projektų gavo finansavimą ir sėkmingai dirbo tokiose svarbiose srityse, kaip su smurtą patiriančiomis moterimis, narkomanais bei iš įkalinimo vietų sugrįžusiais asmenimis.
Nežiūrint į tai, kad daugelis nevyriausybinių organizacijų teikia kokybiškas socialines paslaugas, reikalingas miesto gyventojams, tačiau tiek Komiteto narių, tiek skyriaus darbuotojų nuomone, jų yra per mažai. Paslaugų poreikis didėja, ypač trūksta socialinės paslaugos teikimo į namus. Todėl Socialinių reikalų skyrius, vadovaudamasis Socialinių paslaugų įstatymo reikalavimais, turi planuoti socialines paslaugas, vertinti ir analizuoti gyventojų socialinių paslaugų poreikius ir pagal juos nustatyti jų teikimo mastą, rūšis ir pan.
Komiteto posėdžiuose buvo svarstomi Socialinių reikalų skyriaus pateikti siūlymai organizuoti kalėdinę akciją ir kalėdinį renginį vaikams, bei pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Kauno miesto savivaldybės, Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus ir Vokietijos samariečių, kuriems buvo pritarta.
Komitetas kartu su Socialinių reikalų skyriumi nagrinėjo klausimą dėl nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams steigimo ir vietoje susipažino su patalpomis, kurias siūlė Administracija. Nepritarta įstaigą steigti adresu Lampėdžių g. 10 , nes būtų reikėję iš butų iškelti keturias šeimas. Komitetas pasiūlė patalpas Tilžės g.33. Siūlymui pritarta.
Komitetas pateikė pasiūlymus svarstant Tarybos posėdžiuose sprendimo projektus ,,Dėl socialinės pašalpos skyrimo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo”, ,,Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo”.Į pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta.
Komitetas kartu su Finansų skyriaus atstovais nagrinėjo prašymus suteikti žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas fiziniams ir juridiniams asmenims. Pasiūlyta UAB “Regplasta” suteikti 100 proc. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą už 2007 metus. Šiam Komiteto pasiūlymui Tarybos posėdžio metu. buvo pritarta.
Komiteto iniciatyva buvo parengtas sprendimo projektas ,,Dėl pagyvenusių žmonių mėnesio“, kuris priimtas Tarybos posėdyje. Jo esmė -paskelbti Kaune spalio mėnesį Pagyvenusių žmonių mėnesiu.. Visą šį mėnesį vyko įvairūs renginiai seniūnijose, senelių namuose, darželiuose ir mokyklose.
Visiems yra žinoma, kad aprūpinimas socialiniu būstu yra viena iš opiausių problemų mieste. Šiuo metu socialinio būsto laukia 2548 asmenys. Kai kurie asmenys prašymus socialiniam būstui įsigyti padavę dar 1989 metais. Lietuvos Respublikos Vyriausybė kiekvienais metais socialiniam būstui įsigyti Savivaldybei skiria atitinkamas lėšas. 2007 m. buvo skirta 3,9 mln. Lt, už kuriuos nupirkta 10 butų. Tačiau Komiteto yra vienintelė nuostata – lėšas reikia naudoti gyvenamųjų namų statybai. Apie tai ne kartą Komiteto posėdžiuose buvo kalbėta su atsakingais Administracijos darbuotojais, analizuotos priežastys, trukdančios socialinio būsto statybą. Informacija šiuo klausimu buvo pateikta Kolegijai ir rekomenduota Administracijai iki 2008 m. kovo 1 d. parengti socialinio būsto Kauno mieste strategiją.
Pageidaujančių išsinuomoti gyvenamąją patalpą Savivaldybei priklausančiuose bendrabučiuose 2007 m. sąraše buvo 98 našlaičiai ir 218 kitų asmenų. Tačiau tenka pažymėti, kad bendrabučių būklė yra apverktinoje padėtyje. Per ataskaitinį laikotarpį Komiteto nariams kartu su Administracijos darbuotojais ir vieniems nekartą teko lankytis Lampėdžių g.10, Raudondvario pl. 174, Partizanų g. 5 esančiuose bendrabučiuose ir savo akimis įsitikinti apie visišką betvarkę juose. Administracijai niekaip nepavyksta taip sutvarkyti, kad Savivaldybės turtas nebūtų niokojamas ir kad juose būtų įvesta bent elementari tvarka. Kaip žinome, bendrabučių remontui buvo skiriamos nemažos lėšos. Būtina atsakingiau žiūrėti, kaip naudojamas Savivaldybės turtas ir imtis kardinalių priemonių padėčiai ištaisyti.
Kita problema – tai Tarybos sprendimų priėmimas dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi. Tokių sprendimų priėmimas turi būti labai pamatuotas, kadangi tai tiesiogiai atsiliepia į stovinčių eilėje asmenų interesus (patalpas pripažinus netinkamomis gyventi, asmenims socialinis būstas suteikiamas be eilės). Tai įvertindamas, Komitetas per ataskaitinį laikotarpį vyko į vietą susipažinti su tomis patalpomis, kurios buvo numatytos pripažinti netinkamomis gyventi ir ne visada pritardavo Administracijos siūlymams.
Savivaldybės biudžete 2007 m. laisvų patalpų remontui buvo skirta tik 200 tūkst. Lt, tačiau padengus kreditorinius įsiskolinimus, už likusią sumą suremontuoti tik du butai. Komiteto nuomone biudžete turėjo būti skirta daugiau lėšų, kad gyvenamosios patalpos būtų laiku remontuojamos. Administracijai į tai reikėtų atkreipti didesnį dėmesį.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta asmenų nusiskundimų dėl neįgaliųjų eilių sudarymo, kadangi vieta eilėje daugeliu atvejų keičiasi į didėjimo pusę. Komitetas dėl neįgalių asmenų eilių sudarymo aiškinosi tiek su Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja K. Kupriene, tiek su Teisės skyriaus specialistais. Buvo paaiškinta, kad Aplinkos apsaugos ministerija parengė tokią programą, ir jie negali nieko pakeisti. Tačiau eilėje laukiančių neįgalių asmenų tai neguodžia. (prie šios problemos sugrįžta ir šiais metais, prašyta, kad Vidaus audito skyrius atliktų patikrinimą Gyvenamojo fondo administravimo skyriuje ir pateiktų Komitetui išsamų atsakymą dėl neįgaliųjų eilių sudarymo).
Komiteto prašymu Kauno miesto vyriausiasis policijos komisariatas pateikė informaciją apie atliktus patikrinimus dėl visą parą Kauno mieste veikiančių prekybos vietų, kuriose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, ko pasekoje pažeidinėjama viešoji tvarka mieste ir keliama grėsmė šalia tokių vietų gyvenantiems žmonėms. Komitetas su šia informacija supažindino. Kolegiją ir siūlė Administracijai teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti, kokios būtų galimybės apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Kolegija, susipažinusi su pateikta informacija, rekomendavo Administracijos direktoriui parengti sprendimo projektus dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo, tačiau Licencijų ir paslaugų skyriaus pateiktame Kolegijai rašte aiškinama, kad rengti tokius sprendimo projektus nėra teisinio pagrindo. Administracijai reikėtų detaliau išanalizuoti teisines galimybes priimti atitinkamus sprendimus, nes yra gaunami gyventojų nusiskundimai dėl tokios prekybos.
Komiteto posėdžių metu nagrinėjamais klausimais dažnai vyko aštrios diskusijos, po kurių siūlyta jiems nepritarti arba atidėti. Komitetas nepritarė pastato Kareivinių g.11 išbraukimui iš privatizavimo objektų sąrašo. Nuvykus į vietą ir susipažinus su situacija, paaiškėjo, kad minėta vieta netinkama socialinio būsto statybai. Buvo pasiūlyta Administracijai su bendruomene aptarti galimybes panaudoti pastatą bendruomenės poreikiams ir tik po to spręsti apie jo išbraukimą iš privatizavimo objektų sąrašo.
Komitetas tai pat siūlė nepritarti sprendimo projektui ,,Dėl žemės sklypo Taikos pr.119 detaliojo plano patvirtinimo”, o Savivaldybės administracijai parengti žemės sklypų, formuojamų prie privatizuotų boilerinių, dydžio nustatymo tvarką. Į siūlymą neatsižvelgta.
Komitetas, atsižvelgdamas į teisėtus gyventojų reikalavimus ir vietoje susipažinęs su situacija, siūlė sprendimo projekto ,,Dėl žemės sklypo Saulės g. 41 detaliojo plano patvirtinimo“ nesvarstyti, kol savininkai ras vieningą sutarimą su bendruomene.
Komitete dažnai buvo svarstyti klausimai, susiję su lėšų skyrimu. Buvo gauti Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto, UAB Būsto administravimo agentūros, viešosios įstaigos “Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios“ prašymai dėl lėšų skyrimo, kuriems Komitetas nepritarė, tačiau rekomendavo Administracijai pagal galimybes finansuoti renginį ”Šeimos šventė”, kurį organizavo visuomeninė organizacija “Už pilietinę visuomenę“.
Viena iš Komiteto darbo sričių – darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir viešosiomis įstaigomis, padedant tenkinti jas atstovaujančių gyventojų poreikius. Buvo gautas viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių centras prašymas įrengti garsinį šviesoforą Basanavičiaus ir Radvilėnų gatvių sankryžoje. Klausimas buvo perduotas svarstyti Saugaus eismo komisijai, kuriai pritarus, šviesoforo įrengimas buvo įtrauktas į Kauno miesto integruotą eismo valdymo sistemą.
Komitetas pritarė Patriotinio judėjimo rašte keliamoms problemoms dėl saugos bendrovės ,,Argus” darbuotojų netinkamo elgesio visuomeniniame transporte ir pasiūlė Savivaldybės administracijos direktoriui raštu įspėti saugos bendrovės ,,Argus “ vadovus, kad ateityje panašių faktų būtų išvengta.
Komitetas nagrinėjo LPS ,,Bočiai” Kauno bendrijos prašymą dėl patalpų suteikimo senjorų labdaros valgyklai, kuriam buvo pritarta ir pasiūlyta Administracijos direktoriui rasti tinkamas patalpas.
Į Komitetą kreipėsi Lietuvos pensininkų sąjūdžio atstovai, prašydami numatyti visiems pensininkams naudojimosi miesto visuomeniniu transportu lengvatą, leidžiančią 50 proc. nuolaida įsigyti vienkartinius ir mėnesinius bilietus. Komitetas, atsižvelgdamas į biudžeto galimybes, pasiūlė asmenims nuo 65 metų amžiaus suteikti tik 20 proc. lengvatą, tačiau ir į šį siūlymą nebuvo atsižvelgta.
Komiteto nariai per ataskaitinį laikotarpį apsilankė visose Socialinių reikalų skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse įstaigose, susipažino su jų vykdoma veikla, dirbančiu personalu, finansavimu, aptarė galimybes plėsti socialines paslaugas. Apibendrinus visų socialinių įstaigų veiklą, buvo prieita išvados, kad visose būtina papildomai numatyti etatus. todėl Komiteto nurodymu Socialinių reikalų skyrius parengė Socialinių reikalų skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų etatų normatyvus, kurie buvo analizuojami Komiteto posėdyje. Paaiškėjo, kad šiose įstaigose yra didelis etatų trūkumas. Tačiau įvertinant biudžeto galimybes, Tarybos sprendimais įstaigų etatų skaičius padidintas tik minimaliai. Didėjant socialinių paslaugų apimčiai, ateityje bus reikalinga etatus peržiūrėti.
Per ataskaitinį laikotarpį Komitetas nagrinėjo piliečių prašymus, susijusius su pašalpų skyrimu, gyvenamojo ploto suteikimu, šildymo išlaidų kompensavimu ir kitais klausimais. Dažnai buvo vykstama į vietą susipažinti su situacija. Komiteto nariai bendravo su pareiškėjais ir pagal galimybes stengėsi padėti gyventojams išspręsti jų problemas. Kaip pavyzdį galima paminėti V. Krėvės pr. Nr.111 gyventojų prašymą padėti dėl keleivių laukimo pastogės prie stotelės ,,Statybininkų rengimo centras“ atstatymo. Po ilgo bendravimo su Komunalinio ūkio skyriumi, ši problema buvo išspręsta.
Dėkoju Komiteto nariams ir Administracijos darbuotojams, kurie dalyvavo Komiteto darbe ir padėjo spręsti Kauno miesto socialines problemas.Komiteto pirmininkė Loreta Kudarienė

Komentarai

Mante

@ 2008-05-06 16:02:36

As is viso siulyciau i neigaliuju eile bustui gauti priimti tik sunkiai judancius neigaliujiuosius. Tam ir eile kitaip turetu vadintis. Nu kokia gi kliutis tik astma serganciam neigaliajam uzlipt i 2 auksta, tas pats ir turinciam klausos negalia. Svarbiausias klausimas. Dabar tarkim jei prieitu mano eile soc. bustui issinuomoti ir tureciau pateikt savo pajamas uz praejusius metus, o jos per 5-6 metus gerokai padidejo mane issbrauktu is eiles? Nes as pasak valdzio nustatytu pajamu normu galiu nuomotis buta? Bet as juk sedziu invalido vezimelyje kur ir koki buta galeciau nuomotis pati juk niekas nenuomoja butu su pritaikymais neigaliajam.

Aušra

@ 2008-08-06 17:30:18

Ar ten apie neįgaliųjų sąrašo tvarkos pakeitimą parašyta teisingai, ar spausdinimo klaida? Prie ko cia Aplinkos ministerija? Nuo kada Aplinkos ministerijos kompetencijoj socialinių būstų eilių nustatymo funkcijos?Ar neįgalieji jau priskiriami prie šiukšlių ir kenkėjų?Kas buvo suinteresuotas šiuo įstatymo pakeitimu del šios grupės asmenų sąrašo? Kodėl tik dabar tokia tvarka, kodėl anksčiau taip nebuvo? Kas per gyvuliai sugalvoję tokią aferą?Kitaip nepavadinsi.Nužmogėjimas.Kur prioritetai žmogiškumui?

Loreta Kudarienė

@ 2008-08-17 17:57:10

Kaip jau minėjau, mūsų komiteto užsakymu savivaldybės vidaus audito skyrius atliko patikrinimą dėl tvarkos, sudarant neįgaliųjų eilę socialiniam būstui gauti. Jų išvadose patvirtinta, kad yra teisėta, kai žmogus, tapęs neįgaliu, pereina iš kitos eilės į neįgalių eilę pagal ankstesnio pareiškimo datą.Todėl neįgaliųjų eilėje atsiranda žmonės, kurie yra įterpiami į šią eilę.

edvis

@ 2008-12-08 18:37:38

kauno partizanu 16 namui busto administravimas savo ipareigojimu nevigdo jau 3trecia savaite ner elektriko o i toleta reik aiti su zvakia geda turetu but uab busto administravimo agenturai kuri randas maironio g.14b direktoriui turetu but geda tegu jis savo darbininkus geriancius paziuri kad darbas viktu ir sekretoria nes ji tik turbut blandine ir tik moka pasakit labadiena gedikites del tokiu daliku parazitai???????????????????

dalia

@ 2009-03-21 10:12:50

noriu suzinoti kiek skirta neigaliesiems butu pastatytuose namuose Sodu ir Veverskio gtv.Mano eiles nr.30 pasiulyta buvo butas su daliniais patogumais Zelvos gtv.apie buta pastatytuose namuose net neuzsiminta.

Loreta Kudarienė

@ 2009-03-21 18:17:12

Patikslinu - Namai pastatyti Sodų ir Veverskio gatvėse skirti žmonėms, iškeldinamiems iš grąžintinų namų savininkams.

Vardas: